Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite(www.apear.nl) van aPear. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel aPear tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt aPear expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is gericht op het publiek in Nederland,zonder andere landen daarvan uit te sluiten.

aPear beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

aPear garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer aPear hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat aPear de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. aPear aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid,juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door aPear niet geverifieerd.Intellectuele eigendomsrechten
aPear, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten)met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie(waaronder alle muziek, video’s, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aPear of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
‍aPear aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/ofdirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook alsde mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijzevoortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen ofoverige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met detoegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op ofvia deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen oneigenlijk gebruik van informatie die aan Pear an u wo gezonden, (iv)de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik vandeze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruikenvan software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii)aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taaldoorslaggevend.

Wijzigingen
aPear behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie.